Wskazówki dla autorów – polityka redakcyjna

1. „Wiadomości Ubezpieczeniowe” przyjmują do publikacji tylko teksty wcześniej nieopublikowane.

2. Autorów prosimy o nadsyłanie pocztą elektroniczną materiałów o objętości do 40.000 znaków w formacie programu WORD. Glosy mogą zawierać do 20.000 znaków. W uzasadnionych wypadkach, po konsultacji z redakcją, publikowane mogą być prace o większej objętości. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i poprawek redakcyjnych bez porozumienia z autorem

3. Materiały przekazywane do publikacji powinny być zgodne z załączonymi poniżej wytycznymi. Jeżeli opracowanie zawiera wykresy prosimy o dołączenie oddzielnego pliku programu Excel z danymi do ich sporządzenia. Do artykułu powinny być dołączone streszczenie i słowa kluczowe, zarówno w języku polskim, jak i angielskim, oraz tytuł w języku angielskim (zgodnie z zasadami określonymi we wzorcu).

4. W celu zapewnienia anonimowości autora w oddzielnym pliku powinny być nadesłane następujące informacje: imię i nazwisko, adres, tytuły naukowe i zawodowe, zajmowane stanowisko i miejsce pracy (w przypadku pracowników naukowych wskazanie uczelni macierzystej), adres poczty elektronicznej, telefony kontaktowe.

5. Do tekstu opracowania należy dołączyć pismo, zgodne z poniższym wzorem, w którym autor oświadcza, iż opracowanie jest dziełem oryginalnym, nieopublikowanym w innym wydawnictwie.

Zasady Etyki

1. Redakcja WU publikuje artykuły powstałe z poszanowaniem norm etycznych obowiązujących w nauce. Stosowane są zasady etyki publikacyjnej wynikające z Kodeksu Postępowania przyjętego przez Komitet ds. Etyki Publikacyjnej – Committee on Publication Ethics (COPE).

2. W związku z tym wszelkie przejawy nierzetelności naukowej wykryte przez redakcję, objawiające się w takiej postaci, jak „ghostwriting” czy „guest authorship” będą dokumentowane i ujawniane, a Redakcja prosi o podanie wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (w tym celu prosimy współautorów o wypełnienie „Oświadczenia o wkładzie poszczególnych autorów w powstanie publikacji”.)
3. Standardy zachowań etycznych stosuje się wobec wszystkich podmiotów zaangażowanych w proces publikacji. Podmioty te mają obowiązek złożenia oświadczeń w razie konfliktu interesów.

4. W przypadku finansowego wsparcia prac nad przygotowaniem publikacji, udzielonego przez instytucję zewnętrzną, jej autor jest zobowiązany do umieszczenia informacji o tym fakcie we Wstępie (Wprowadzeniu) do opracowania.
5. W przypadku ujawnienia, że autor/-rzy publikacji dopuścił/-li się zachowania nieetycznego – redaktor naczelna zwraca się z prośbą o wyjaśnienia, po czym podejmuje decyzję o dalszych krokach przewidzianych w wytycznych COPE.

WZORZEC ARTYKUŁU
OŚWIADCZENIE AUTORA
DEKLARACJA WKŁADU POSZCZEGÓLNYCH AUTORÓW W POWSTANIE OPRACOWANIA ZBIOROWEGO

Pocztą, na adres redakcji należy przesłać pismo z oświadczeniem autora (według załączonego wzoru).
Kontakt z redakcją:
wiad_ubezp@piu.org.pl
„Wiadomości Ubezpieczeniowe”
ul. Twarda 18
00-105 Warszawa