Kim jesteśmy?

Polska Izba Ubezpieczeń jest organizacją samorządu branżowego reprezentującą wszystkie zakłady ubezpieczeń działające w Polsce. Do podstawowych zadań PIU należy wspieranie ustawodawcy w zakresie kształtowania prawa asekuracyjnego. Izba prowadzi także działania mające na celu zwiększenie świadomości ubezpieczeniowej społeczeństwa oraz prowadzenie wielostronnego dialogu na rzecz rozwoju sektora ubezpieczeń w naszym kraju.

Polska Izba Ubezpieczeń działa od 1990 roku.

Misja

Dbając o wysoką jakość i wizerunek polskiego rynku ubezpieczeniowego Polska Izba Ubezpieczeń jako reprezentant ubezpieczycieli dokłada wszelkich starań w celu ochrony i polepszenia warunków ich funkcjonowania.

Cele

 • Bieżąca, systematyczna i uporządkowana współpraca z ubezpieczycielami
 • Analiza i rozwiązywanie bieżących problemów rynku w ścisłym porozumieniu z członkami
 • Dynamiczne poszerzanie kompetencji Izby i udoskonalanie jej funkcjonowania
 • Opiniowanie aktów prawnych
 • Reprezentowanie rynku ubezpieczeniowego i działania na rzecz rozwoju tych usług przed ustawodawcą (uczestnictwo w pracach komisji sejmowych)
 • Zgłaszanie projektów aktów prawnych
 • Wymiana doświadczeń i pozyskiwanie informacji od instytucji zagranicznych
 • Wspólna praca na rzecz prawa wspólnotowego
 • Prowadzenie współpracy z polskimi eurodeputowanymi
 • Organizacja seminariów problemowych
 • Honorowanie zasłużonych
 • Wymiana informacji z instytucjami i uczestnikami rynku
 • Współpraca z KNF
 • Współpraca z UFG, Rzecznikiem Finansowym, Polską Izbą Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych, Stowarzyszeniem Aktuariuszy, Polską Izbą Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych
 • Współpraca z AIDA (Stowarzyszenie Prawa Ubezpieczeniowego)
 • Współpraca ze Związkiem Banków Polskich oraz innymi izbami, związkami i stowarzyszeniami
 • Podnoszenie świadomości ubezpieczeniowej Polaków
 • Upowszechnianie dobrych praktyk rynkowych
 • Popularyzacja inicjatyw ubezpieczycieli (np. prewencyjnych)
 • Wspieranie inicjatyw zmierzających do pogłębienia społecznej wiedzy nt. ubezpieczeń (np. poprzez współpracę z wyższymi uczelniami)
 • Organizowanie szkoleń i konferencji branżowych
 • Organizowania lub współorganizowanie szerszych sympozjów dotyczących finansów

Co więcej…

Popularyzacja wiedzy ubezpieczeniowej i podejmowanie działań edukacyjnych jest jedną z najważniejszych funkcji publicznych PIU. Ważnym elementem wypełniania tej roli jest ścisła i bieżąca współpraca z renomowanymi ośrodkami akademickimi. Współpraca ta odbywa się na kilku płaszczyznach, m.in. poprzez: przygotowywanie merytoryczne konferencji branżowych, redagowanie „Wiadomości Ubezpieczeniowych”, organizację konkursów na prace dyplomowe.

Jedną z grup docelowych szczególnie zainteresowanych problematyką ubezpieczeniową są także studenci kierunków ekonomicznych. Są oni naturalnym odbiorcą informacji i wiedzy nt. ubezpieczeń. Wielu z nich w przyszłości może być zainteresowanych podjęciem pracy na rynku ubezpieczeniowym, a dziś poszukuje miejsca, gdzie mogliby odbyć praktyki.

Dlatego właśnie PIU wspólnie z najważniejszymi uczelniami w Polsce podejmuje działania na rzecz popularyzacji wiedzy ubezpieczeniowej.