Struktura PIU oparta jest o model korporacyjny. Funkcję rady nadzorczej PIU powierzono Komisji Rewizyjnej. Komisja nadzoruje prace zarządu PIU. Zarząd realizuje swoje zadania za pomocą biura izby. Biuro zapewnia merytoryczną i administracyjną obsługę działań zarządu. Biuro jest centrum kompetencyjnym samorządu ubezpieczeniowego. Organizuje prace komisji merytorycznych, prowadzi projekty wspierające procesy legislacyjne i nadzoruje współpracę z rynkiem oraz innymi instytucjami. Organizację i zasady działania biura izby określa regulamin organizacyjny uchwalany przez zarząd.

Wsparciem merytorycznym dla zarządu a także członków PIU są działające stale komisje, podkomisje, grupy ekspertów oraz zespoły i grupy robocze.

Zarząd PIU

J.G. Prądzyński przycięte

Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu PIU

Do 2008 r. wiceprezes, a od 2009 r. prezes zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń. Członek Komitetu Sterującego Insurance Europe, organizacji zrzeszającej izby ubezpieczeniowe z całej Europy.
Wcześniej, do 2007 r., był prezesem zarządu Polskiego Biura Podróży Orbis Travel. Zasiadał także w radach nadzorczych spółek Canal Plus Cyfrowy oraz PBP S.A. Był członkiem rady nadzorczej spółki Robyg S.A. Pełnił również kierownicze funkcje w organizacjach branżowych i stowarzyszeniowych, m.in. był wiceprezesem Polskiej Izby Turystyki oraz wiceprezesem zarządu Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Turystyki przy PKPP „Lewiatan”. Od 1981 do 1998 r. mieszkał za granicą (w Anglii i Francji), gdzie kierował firmami transportowymi i turystycznymi.

Jan Grzegorz Prądzyński studiował w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie SGH). Od 1998 r. posiada licencję brokera ubezpieczeniowego. Włada biegle angielskim i francuskim.

A. Maciążek przycięte

Andrzej Maciążek, wiceprezes zarządu PIU

Od 2000 r. zawodowo związany z Polską Izbą Ubezpieczeń. Przed objęciem funkcji członka zarządu pełnił funkcję dyrektora Biura PIU. Od 1996 do 1999 roku pełnił funkcję prezesa zarządu TUiR Gwarant. Był jednym z inicjatorów powstania ATU – Towarzystwa Ubezpieczeń Turystycznych S.A. – pierwszego zakładu ubezpieczeń powołanego w formie spółki akcyjnej na mocy ustawy o działalności ubezpieczeniowej z roku 1990. W ATU pełnił początkowo funkcję członka rady nadzorczej a następnie wiceprezesa zarządu towarzystwa. Po przejęciu towarzystwa przez nowego właściciela, pełnił w latach 1995-1996 funkcję członka zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń GERLING Polska S.A. W latach 1994-1996 pełnił funkcję członka rady nadzorczej Międzynarodowej Szkoły Zarządzania (obecnie Akademii Leona Koźmińskiego).

Andrzej Maciążek jest fizykiem, absolwentem Wydziału Matematyki Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wiedzę na temat ubezpieczeń zdobywał m.in. w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie. Włada angielskim i rosyjskim.

Komisja rewizyjna PIU

W skład Komisji rewizyjnej wchodzą:

Anna Włodarczyk-Moczkowska – przewodnicząca
Aneta Podyma-Milczarek – wiceprzewodnicząca
Adam Uszpolewicz – wiceprzewodniczący

Aleksandra Agatowska
Grzegorz Buczkowski
Beata Kozłowska-Chyła
Jacek Kugacz
Sławomir Łopalewski
Jarosław Matusiewicz
Jarosław Parkot
Piotr Śliwicki

Komisje, podkomisje, grupy ekspertów, zespoły i grupy robocze