4 kwietnia 2019
/
AktualnościAnalizy

W 2018 r. suma ubezpieczonych obrotów polskich firm przekroczyła po raz pierwszy w historii 0,5 bln zł i była o 10 proc. wyższa niż rok wcześniej. Łączna kwota ubezpieczonych należności to blisko 157 mld zł, czyli o 9 proc. więcej niż w 2017 r.

Według danych Polskiej Izby Ubezpieczeń, znacznie zwiększyło się zaangażowanie polskich ubezpieczycieli we wsparcie eksportu. Dynamika w przypadku ochrony kredytów eksportowych wyniosła aż 112 proc. W zeszłym roku polskie przedsiębiorstwa znacznie zwiększyły eksport, w związku z tym pojawił się popyt na te ubezpieczenia. Spadła z kolei wartość ubezpieczanych należności krajowych – ze 105 mld zł do 101,7 mld zł. Powodem spadku jest pogarszająca się sytuacja finansowa przedsiębiorstw, mimo wysokiego wzrostu PKB w ubiegłym roku. Wiele firm nie jest w stanie skompensować wyższymi cenami wzrostu kosztów działalności. W styczniu br., 98 przedsiębiorstw było niewypłacalnych, co stanowi wzrost rok do roku o 20 proc. W lutym tego roku ogłoszono 47 upadłości. – Rosną zatory płatnicze, co znajduje odzwierciedlenie w polityce zarządzania ryzykiem w zakładach ubezpieczeń – mówi Rafał Mańkowski, ekspert-analityk w PIU.

Choć w 2018 r. spadła wartość wypłacanych odszkodowań (o 8 proc.), to część zakładów ubezpieczeń zawiązało jednak wyższe rezerwy na przyszłe wypłaty. – Widać pogorszenie się kondycji finansowej przedsiębiorstw i może to skutkować wyższymi kwotami wypłacanych odszkodowań w 2019 r. – wyjaśnia Rafał Mańkowski.

Kredyt kupiecki jest ważniejszym źródłem krótkoterminowego finansowania działalności przedsiębiorstw niż krótkoterminowe kredyty bankowe. Widać to też w sektorze ubezpieczeniowym. Ekspozycja krajowa ubezpieczeń należności pod koniec grudnia ub.r. była wyższa niż łączna kwota krótkoterminowych kredytów udzielanych przez banki.

Wielkości (mln zł)20172018Dynamika rdr (proc.)
Ekspozycja krajowa (na 31 grudnia)105 168101 72997
Ekspozycja eksportowa (31 grudnia)49 25455 208112
Ekspozycja łączna (31 grudnia)154 422156 937109
Ubezpieczone obroty krajowe358 953399 512111
Ubezpieczone obroty eksportowe98 139105 389107
Ubezpieczone obroty łącznie457 092504 901110
Składki przypisane brutto550612111
Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto40737492