1. Procedura recenzowania artykułów odbywa się zgodnie z zaleceniami określonymi przez MNiSW w publikacji „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce” (publikacja dostępna na stronie MNiSW).
2. Artykuły nadesłane do „Wiadomości Ubezpieczeniowych”, po wstępnej aprobacie członków redakcji, są przesyłane do recenzji. Recenzentami są specjaliści z danego obszaru wiedzy.
3. Nadesłane artykuły są oceniane przez dwóch niezależnych (tzn. nieposiadających afiliacji naukowej, tej samej co autor) recenzentów, z zachowaniem anonimowości autorów i recenzentów (tzw. „double-blind review process”).
4. Każdy z artykułów jest recenzowany przez co najmniej jednego recenzenta zewnętrznego, czyli osobę spoza rady naukowej i redakcji czasopisma.
5. Recenzenci oceniają artykuł według kryteriów uwzględnionych w formularzu recenzji i na tej podstawie formułują jeden z następujących wniosków:
a) opublikowanie opracowania w aktualnej postaci,
b) opublikowanie opracowania po uwzględnieniu uwag zawartych w recenzji,
c) opublikowanie opracowania po przeredagowaniu i ponownej recenzji,
d) niedopuszczenie opracowania do publikacji.
5. W przypadku sprzecznych opinii recenzentów, redakcja wyznacza trzeciego recenzenta (również z zachowaniem anonimowości) i dopiero po jego opinii podejmuje decyzję dotyczącą publikacji.
6. Autorzy otrzymują recenzje w formie pisemnej z zachowaniem anonimowości recenzentów.
7. Lista recenzentów jest publikowana raz w roku, po ogłoszeniu ostatniego numeru danego roku, na stronie internetowej redakcji.