UCHWAŁA

uroczystego-jubileuszowego posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Izby Ubezpieczeń z dnia 18 września 1995 r.

Dla uhonorowania zasłużonych dla ubezpieczeń osób fizycznych i prawnych, uchwala się co następuje:

§1
Ustanawia się Odznakę Za Zasługi dla Ubezpieczeń.

§2
Odznakę,na wniosek Prezydium,przyznaje Zgromadzenie Ogólne Polskiej Izby Ubezpieczeń.

§3
Wzór Odznaki oraz Regulamin zawierający kryteria, tryb i zasady przyznawania Odznaki opracuje Prezydium Izby i przedłoży do zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Izby Ubezpieczeń.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

REGULAMIN

przyznawania Odznaki Za Zasługi dla Ubezpieczeń.

Na podstawie § 3 uchwały Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Izby Ubezpieczeń z dnia 18 września 1995 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Za Zasługi dla Ubezpieczeń ustala się co następuje:

§1
Wzór Odznaki zawiera załącznik Nr 1 do Regulaminu.

§2
Odznaka Za Zasługi dla Ubezpieczeń jest jednostopniowa.

§3
Odznakę można przyznać osobie fizycznej zatrudnionej w zakładzie ubezpieczeń lub w instytucji ubezpieczeniowej, osobie pracującej na rzecz ubezpieczeń, w tym pracownikom naukowym zajmującym się problematyką ubezpieczeniową lub krzewieniem wiedzy o ubezpieczeniach oraz innym osobom fizycznym lub prawnym, krajowym i zagranicznym, które wniosły znaczący wkład w rozwój ubezpieczeń w Polsce.

§4
Odznaka może być przyznana tej samej osobie tylko jeden raz.

§5
Z wnioskiem o nadanie Odznaki mogą występować do Prezydium Izby Członkowie i Prezes Polskiej Izby Ubezpieczeń.

§6
1. Wniosek o nadanie Odznaki osobie fizycznej powinien zawierać następujące dane: imię i nazwisko, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, miejsce pracy bądź działalności, pełnione funkcje oraz uzasadnienie z opisem zasług i osiągnięć w pracy lub działalności na rzecz rozwoju ubezpieczeń.
2. Wniosek o nadanie Odznaki osobie prawnej powinien zawierać pełną nazwę tej osoby, adres siedziby i uzasadnienie.

§7
Odznakę przyznaje Zgromadzenie Ogólne Izby w formie uchwały podjętej na wniosek Prezydium Polskiej Izby Ubezpieczeń.

§8
1. Prezes Polskiej Izby Ubezpieczeń lub upoważniony Członek Zarządu dokonuje dekoracji osób odznaczonych wręczając im równocześnie dokument stwierdzający nadanie Odznaki.
2. Udekorowanie Odznaką i wręczenie dokumentu stwierdzającego jej nadanie odbywa się w sposób uroczysty.

§9
Ewidencję osób odznaczonych prowadzi Biuro Zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń.

§10
Odznakę nosi się na prawej stronie piersi.

§11
W razie utraty Odznaki lub dokumentu stwierdzającego jej nadanie należy zawiadomić Polską Izbę Ubezpieczeń. Prezes Polskiej Izby Ubezpieczeń może wydać nową Odznakę lub duplikat dokumentu o jej nadaniu.

§12
Koszty związane z nadawaniem Odznaki będą pokrywane ze środków finansowych Polskiej Izby Ubezpieczeń.