Poniżej dostępne są dokumenty samoregulacyjne, rekomendacje i dokumenty standaryzacyjne, wypracowane przez
Polską Izbę Ubezpieczeń.

COVID-19: „REKOMENDACJE DZIAŁAŃ PROKLIENCKICH DLA RYNKU UBEZPIECZEŃ”

Wzory zaświadczeń poświadczających odbycie szkolenia zawodowego przez osoby wykonujące czynności agencyjne (OWCA)

Kodeks dobrych praktyk dla rynku ubezpieczeń NNW dzieci i młodzieży szkolnej

„Wzory zaświadczeń o zdaniu egzaminu dla osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych, czynności dystrybucyjnych zakładu ubezpieczeń oraz czynności dystrybucyjnych zakładu reasekuracji.”

Rekomendacja dobrych praktyk informacyjnych dotyczących ubezpieczeń na życie związanych z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (ufk)

Przykładowa Karta Produktu ufk

Minimalne Wymogi Informacyjne
Minimalne Wymogi Informacyjne (luty 2020)

Rekomendacja Wzory Porozumień Koasekuracyjnych
POROZUMIENIE O KOASEKURACJI
(bez postanowien dotyczacych przetargów publicznych)

POROZUMIENIE O KOASEKURACJI
(z postanowieniami dotyczącymi przetargów publicznych)

Dobre praktyki PIU w zakresie ubezpieczeń sprzętu
Dobre praktyki zostały przyjęte przez zarząd PIU w lutym 2017 r. Dobre praktyki stosowane są obecnie przez następujące firmy: PZU, Warta, Ergo Hestia, Cardif Polska, Mondial Assistance, TU Europa, AXA TUiR (lista aktualizowana, stan na 18 kwietnia 2017 r.)

Metodyka wyliczania wymogu SCR dla ryzyka pożaru opracowana przez grupę ekspertów PIU
Pismo KNF, akceptujące metodykę stworzoną przez PIU

Zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego

17 listopada 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie 7 Sędziów podjął uchwałę w sprawie najmu pojazdu zastępczego sygn. akt III CZP 5/11. Z treścią uchwały wraz z uzasadnieniem można zapoznać się TUTAJ. Zasadność pokrycia kosztów najmu pojazdu zastępczego określa się na podstawie przepisów prawa, z uwzględnieniem stanowiska Sądu Najwyższego zawartego w powyższej uchwale.

Komunikat Izby z 20.01.2012 – po opublikowaniu uzasadnienia do uchwały.

 

Utrata wartości handlowej pojazdu po szkodzie

Polska Izba Ubezpieczeń przedstawia ogólną informację w sprawie rynkowego ubytku wartości handlowej pojazdu po szkodzie. Kryteria te opracowane zostały przez Stowarzyszenie Rzeczoznawców Samochodowych EKSPERTMOT.
Autorytet i profesjonalizm Stowarzyszenia są powszechnie uznawane przez rynek ubezpieczeniowy. Wskazania zawarte w instrukcji są akceptowane i stosowane w codziennej pracy rzeczoznawców samochodowych. Instrukcja nie ma charakteru normatywnego, a jedynie informacyjny. Celem publikacji fragmentów treści instrukcji jest dostarczenie wszystkim poszkodowanym jak najlepszej wiedzy w sprawie zasad uznawania przez ubezpieczycieli roszczeń związanych z ubytkiem wartości handlowej pojazdu.

Instrukcja

Rekomendacje Bancassurance

I Rekomendacja Bancassurance
II Rekomendacja Bancassurance
III Rekomendacja Bancassurance