Wiadomości Ubezpieczeniowe

"Wiadomości Ubezpieczeniowe” są najstarszym polskim czasopismem o ubezpieczeniach, ukazującym się do 1947 r. Czasopismo jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Wydawców Prasy - Presse International des Assurances (PIA). Od 2018 roku „Wiadomości Ubezpieczeniowe” przyjęły profil prawniczy. Przyjmujemy do publikacji teksty z zakresu prawa cywilnego, prawa ubezpieczeń gospodarczych, prawa ubezpieczeń społecznych, a także prawa finansowego, prawa bankowego i europejskiego w zakresie powiązanym z rynkiem ubezpieczeń. Redakcja przyjmuje także artykuły dotyczące zagranicznego prawa ubezpieczeniowego oraz praktyki ubezpieczeniowej i orzeczniczej w innych krajach. Rada Programowa i redakcja zapraszają wszystkich, którzy chcieliby na łamach „Wiadomości Ubezpieczeniowych” przedstawić swoje poglądy, wyrazić opinię polemiczną, skomentować orzeczenie sądowe lub sporządzić recenzję najnowszej publikacji. Każdy z nadesłanych materiałów może przyczynić się do rozwoju myśli naukowej oraz właściwego pojmowania roli ochrony ubezpieczeniowej w procesach gospodarczych i społecznych. Szczególnie chętnie przyjmujemy teksty (artykuły, komentarze), które dotyczą aktualnych problemów legislacyjnych, projektowanych regulacji, oraz bieżącej praktyki ubezpieczeniowej i sądowej. Streszczenia opublikowanych artykułów są publikowane w bazach CEJSH, Index Copernicus, POLON oraz BazEkon. Obecnie punktacja czasopisma przez MEiN wynosi 70 pkt (zob. Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.) Numer ISSN: 0137 – 7264

Redakcja „Wiadomości Ubezpieczeniowych” Redaktor Naczelna - prof. dr hab. Ewa Bagińska (Uniwersytet Gdański); Zastępca Redaktor Naczelnej – dr hab. Władysław Wojciech Mogilski, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski); Sekretarz Naukowy – mgr Paulina Wyszyńska-Ślufińska, radca prawny (Uniwersytet Gdański).

Rada Naukowa „Wiadomości Ubezpieczeniowych”:

prof. dr hab. Michał Romanowski (przewodniczący) – Uniwersytet Warszawski, Christopher J. Robinette, Prof. of Law Widener University Commonwealth Law School, Harrisburg, Pensylvania, prof. zw. dr hab. Bogusława Gnela – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, prof. Israel Gilead – Hebrew University (Professor Emeritus), prof. Bernard A. Koch – Universität Innsbruck, dr hab. Magdalena Szczepańska – Uniwersytet Warszawski, dr hab. Jakub Pokrzywniak – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.

Open Access Policy

The journal offers access to the contents in the open access system on the principles of non-exclusive license Creative Commons (CC BY-ND 3.0).

Wydania specjalne

Inne wydawnictwa